Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Polityka prywatności

Nasza polityka ochrony danych osobowych

Gerflor zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych uzyskanych w ramach prowadzonej przez siebie działalności oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych.

W tym kontekście Gerflor stosuje się w szczególności do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2017 r. oraz do przepisów prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych i wolności z dnia 6 stycznia 1978 r.

Głównym przedmiotem niniejszej Polityki jest ustanowienie przez Gerflor odpowiednich struktur zarządzania, kontroli oraz metod i procedur gwarantujących zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Podmiotem zarządzającym przetwarzaniem Państwa danych osobowych jest firma Gerflor, spółka akcyjna prawa francuskiego o kapitale zakładowym wynoszącym 1 932 385 euro, zarejestrowana w Rejestrze handlowym miasta Lyon pod numerem 726 580 152, z siedzibą pod adresem:
1 Place Giovanni Da Verrazzano Bâtiment B - Campus Verrazano 69009 Lyon - France
Nr telefonu: +33 (0)4 72 65 10 00; e-mail : dpo@gerflor.com

LINKI ZEWNĘTRZNE

Aktualna Polityka prywatności dotyczy wyłącznie przetwarzania danych przez Gerflor lub jakikolwiek podmiot należący do Grupy Gerflor.
Gerflor nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przekazywanych stronom trzecim, nawet jeżeli strona internetowa firmy Gerflor zawiera odnośniki do stron internetowych takich stron trzecich.
Strony internetowe należące do stron trzecich lub aplikacje dostępne z witryny firmy Gerflor nie są objęte aktualną Polityką Prywatności.

GROMADZENIE I WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Aktualna Polityka prywatności obejmuje zbieranie danych online i offline, w tym danych osobowych, które gromadzimy różnymi kanałami, takimi jak strony internetowe, sieci społecznościowe, kontakty z klientami i wydarzenia (targi itp.).
Gerflor zbiera i przetwarza wszystkie dane, które Państwo przekazują za pośrednictwem jego strony internetowej lub w inny sposób, w szczególności imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, a także – w przypadku interwencji w miejscu prowadzenia działalności zawodowej – nazwę Państwa społeczności i zajmowaną przez Państwa pozycję.
Jeżeli Państwa dane osobowe są wymagane, znak „*” poinformuje Państwa, czy wprowadzenie konkretnych danych jest wymagane, czy dobrowolne.

Gerflor będzie mógł wykorzystać zgromadzone dane w następujących celach:

Obsługa klienta: Gerflor przetwarza Państwa dane osobowe w celu zapewnienia wsparcia klienta, zwłaszcza po to, by udzielić odpowiedzi na Państwa pytania.
W przypadku konkursów i innych promocji: Za Państwa zgodą (jeśli jest to wymagane) Gerflor będzie mógł korzystać z Państwa danych osobowych w celu skontaktowania się z Państwem drogą e-mailową, SMS-em, telefonicznie lub drogą pocztową w sprawie produktów i usług, które mogą Państwa zainteresować (komunikacja marketingowa, promocje itp.).
Na potrzeby badań statystycznych: Gerflor będzie mógł przetwarzać Państwa dane osobowe w celach statystycznych (badania marketingowe, badania satysfakcji itp.).
W celach administracyjnych związanych z bezpieczeństwem, dostępem do systemów Gerflor, platform, bezpiecznych stron internetowych lub aplikacji.
We wszelkich innych uzasadnionych celach biznesowych.

UJAWNIANIE/PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Gerflor będzie mógł ujawnić Państwa dane osobowe każdemu podmiotowi Grupy Gerflor i (w stosownych przypadkach) podwykonawcom prowadzącym działalność w Europejskim Obszarze Gospodarczym (z EOG), w celu wykonywania określonych zadań związanych z celami określonymi powyżej. Zgromadzone dane nie zostaną sprzedane, wypożyczone ani udostępnione innym stronom trzecim.
Gerflor może podlegać mającym na celu zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa ograniczeniom co do ujawniania Państwa danych osobowych lub udzielania odpowiedzi na wszelkie wnioski organów sądowych i administracyjnych.

BEZPIECZEŃSTWO ZGROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Gerflor zapewnia, że Państwa dane są przechowywane i przetwarzane w sposób bezpieczny i poufny oraz że stosuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu uniknięcia nieprawidłowego lub przypadkowego ujawnienia, wykorzystania, dostępu, utraty, modyfikacji i usunięcia Państwa danych osobowych.

Gerflor wdraża bezpieczne systemy danych zgodne z obowiązującymi normami. Prawo dostępu do danych osobowych ma tylko Gerflor lub jego podwykonawcy, którzy potrzebują wglądu w dane niezbędne do realizacji zadania lub danej funkcji dla celów określonych w niniejszej Umowie. Ponadto wszyscy pracownicy Gerflor i jego podwykonawcy są zobowiązani do zachowania poufności.

Na wypadek przenoszenia Państwa danych osobowych do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego wdrożono zasady zapewniające ochronę i bezpieczeństwo tych danych, takie jak: 

Przeniesienie danych osobowych na podmiot Gerflor lub podwykonawcę Gerflor znajdującego się w kraju oferującym odpowiedni poziom ochrony na mocy decyzji Komisji Europejskiej.
Transfer danych w oparciu o standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską.

CZAS PRZECHOWYWANIA

Gerflor zobowiązuje się do przechowywania Państwa danych osobowych przez ściśle określony czas w celach opisanych powyżej, w granicach określonych przez prawo oraz zgodnie ze swoimi obowiązkami prawnymi i regulacyjnymi.

PRAWO DOSTĘPU DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia i – z ważnych powodów – do sprzeciwienia się ich przetwarzaniu; można z nich skorzystać przesyłając e-mail na adres DPO@gerflor.com lub list na adres pocztowy:
Gerflor France – DPO – 1 Place Giovanni Da Verrazzano Bâtiment B - Campus Verrazano 69009 Lyon - Francja
Zgodnie z obowiązującymi przepisami żądanie należy podpisać, dołączyć kserokopię dowodu tożsamości opatrzonego Państwa podpisem oraz podać adres, na który należy wysłać odpowiedź.

Our personal data protection policy

Gerflor commits to ensure the protection of the data obtained as part of its activities and to comply with the applicable laws and regulations to the Personal Data Processing.

In this context, Gerflor complies particularly to the European Regulation n°2016/679 on the personal data protection of April 27th, 2017, to the law computing and freedoms of January 6th, 1978.

The main subject of this Policy is to ensure the establishment by Gerflor of appropriate governance structures, of control as well as methods and procedures to ensure compliance with the applicable laws and regulations regarding the Personal Data protection.

MANAGER OF DATA PROCESSING

The manager for your personal data processing is Gerflor, a simplified joint-stock company under French law with a capital of 1.932.385 euros, registered with the Lyon Trade and Companies Register under the number 726 580 152, whose head office is located :
50, cours de la République, 69627 Villeurbanne Cedex – France
Phone : +33 (0)4 72 65 10 00 – E-mail : dpo@gerflor.com

EXTERNAL LINKS

The current Privacy Policy concerns only the data processing by Gerflor or any other entity of the Gerflor Group.
Gerflor will not be responsible for personal data processing that you communicate to third parties, even when the Gerflor site refers to sites of these third parties.
The sites belonging to the third parties or the accessible applications from the Gerflor site will not be covered by the current Privacy Policy.

COLLECT AND USES OF PERSONAL DATA

The current Privacy Policy covers the online and offline data collect, including the personal data that we could collect through different canals such as websites, social networks, contacts with customers and events (tradeshows, etc).
Gerflor collects and process all the data that you communicate to it via its website or by other ways especially your name, first name, address, email address, phone number, and if you intervene in a professional setting, the name of your society and the position you occupy.
When your personal data are required, you will be informed of the optional or mandatory nature of such data by the sign *.

Gerflor will be able to use these collected data for the following purposes:

For customer service: Gerflor processes your personal data in order to provide a customer support, especially for answer your questions.
For contests and other promotions: with your consent (when required), Gerflor will be able to use your personal data for contact your by email, SMS, phone or letter concerning the products and services that might interest you (marketing communications, promotions, etc.).
For the use of statistical studies: Gerflor will be able to process your personal data for statistical purposes (marketing studies, satisfaction surveys, etc.),
For administrative purposes linked with security and the Gerflor systems access, platforms, secure websites or applications,
For all other legitimate business purposes.

DISCLOSURE/COMMUNICATION OF YOUR PERSONAL DATA

Gerflor will be able to disclose your personal data to any entity in the Gerflor Group and, where appropriate, to subcontractors, located in and out the Europe Economic Area (“EEA“), for performing certain tasks related to the objectives described above. The collected data will not be sold, rented or disclosed to other third parties.
Gerflor may be constrained to disclose your personal data in order to comply with any law or regulation in force or to answer any request from judicial and administrative authorities.

SECURITY OF THE COLLECTED PERSONAL DATA

Gerflor ensure your data is treated securely and confidentially and take the necessary technical and organizational measures to avoid improper or accidental disclosure, use, access, loss, alteration and deletion of your personal data.

Gerflor implements secure data systems that comply with the standards in force. Only Gerflor or its subcontractors who need to access your personal data in order to execute a task or a specific function for the purposes set out herein are authorized to access such data. Moreover, all the Gerflor employees and its subcontractors are linked by confidentiality commitments.

Assuming a transfer of your personal data to a country outside the Europe Economic Area, rules ensuring the protection and security of this data have been put in place, such as : 

A personal data transfer to a Gerflor entity or Gerflor subcontractor located in a country offering an adequate level of protection by a decision of the European Comission.
A data transfer framed by the standard contractual clauses established by the European Commission.

DURATION OF CONSERVATION

Gerflor undertakes to keep your personal data for the strictly necessary period for the treatments described above, within the limits set by law and in accordance with its legal and regulatory obligations.

RIGHT OF ACCESS TO YOUR PERSONAL DATA

In accordance with the applicable legislation, you have a right of access, rectify, delete and oppose, for legitimate reasons, the processing of data concerning you, that you can exercise in sending an email to DPO@gerflor.com or by letter to the following address :
Gerflor France – DPO – 50, cours de la République – 69627 Villeurbanne Cedex - France
In accordance with the regulations in force, your request must be signed and along by a photocopy of an identity document bearing your signature and must specify the address to which the answer must be sent.

This option will filter the result to display only products that are currently available in stock.