Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nota prawna

Jesteście Państwo obecnie podłączeni do jednej ze stron internetowych firmy Gerflor (*), będącej wyłączną własnością firmy GERFLOR SAS.

Zarejestrowana we francuskiej CNIL (Komisja ds. Informatyki i Ochrony Danych Osobowych)

Rejestracja nb : 882927.

Identyfikacja przedsiębiorstwa

 • Nazwa przedsiębiorstwa: GERFLOR
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem w wysokości:  1.932.385 €
 • Zarejestrowana w: Lyon n°726 580 152
 • Pod numerem: 2223 Z
 • Adres siedziby statutowej: 1 Place Giovanni Da Verrazzano Bâtiment B - Campus Verrazano 69009 Lyon - France
 • Tel : 33 (0)4 72 65 10 00
 • E-mail: gerflor@gerflor.com
 • Przedstawiciel prawny: Bertrand Chammas, Chairman & C.E.O.
 • Manager ds publikacji: Cyril Perrot, Group Digital & Services Marketing Manager

 

Uwaga

Dostęp do strony

Użytkownik potwierdza, że posiada uprawnienia i środki niezbędne do korzystania ze strony. Firma Gerflor nie odpowiada za czynniki pozostające poza jej wpływem oraz potencjalne szkody dla sprzętu użytkownika, a w szczególności komputerów, oprogramowania, sieci lub innych materiałów wykorzystywanych do uzyskania dostępu do strony i korzystania z usług i informacji na niej zawartych. Nieuprawniony dostęp i poruszanie się po systemie przetwarzającym dane, a także blokowanie lub ograniczanie działania systemu w celu nieuprawnionego wprowadzenia lub modyfikacji danych w systemie są uznawane za wykroczenia podlegające sankcjom karnym. Dostęp do strony gerflor.com jest bezpłatny. Koszty dostępu, użytkowania lub koszty sieci telekomunikacyjnej są odpowiedzialnością użytkownika, zgodnie z warunkami ustanowionymi przez dostawcę Internetu i operatora sieci telekomunikacyjnej.
 

Prawa własności intelektualnej: Gerflor jest właścicielem praw i wszystkich elementów strony Internetowej, w tym danych, rysunków, schematów, fotografii itd. Powielanie, kopiowane i rozpowszechnianie, w całości lub części, treści strony bez uprzedniej zgody przedsiębiorstwa Gerflor jest zabronione i stanowi przestępstwo w rozumieniu art. L335-2 i dalej francuskiego Kodeksu Praw Własności. Znaki administratora strony i jego partnerów, a także użyte loga, są znakami towarowymi. Powielanie tych znaków i log w całości lub części na postawie elementów zawartych na stronie bez uprzedniej zgody Gerflor jest zabronione w rozumieniu art. L713-2 francuskiego Kodeksu Praw Własności.

Treść strony

Gerflor zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub korekty treści zawartych na stronie bez uprzedzenia. Gerflor nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, błędy lub niekompletność treści strony w przypadku zakłóceń lub przerw w dostępie z dowolnych przyczyn. Mimo, że Gerflor dokłada wszelkich starań, by zapewnić dokładność informacji udostępnianych na stronie, informacje te mogą zawierać nieścisłości techniczne i błędy w pisowni lub być niekompletne. W związku z tym Gerflor nie odpowiada za decyzje podjęte na podstawie danych zawartych na stronie lub za wykorzystanie tych danych przez strony trzecie. Dostęp do produktów i usług zawartych na stronie może być ograniczony zależnie od kraju. Obowiązkiem osoby zainteresowanej jest skontaktować się z firmą Gerflor w celu ustalenia, czy konkretne produkty lub usługi są dostępne w danym regionie.

Hiperłącza

Strona gerflor.com zawiera hiperłącza prowadzące do stron osób trzecich, które nie są własnością przedsiębiorstwa Gerflor i za których treści przedsiębiorstwo Gerflor nie odpowiada. Tworzenie hiperłączy do strony gerflor.com jest dozwolone wyłącznie za zgodą dyrektora ds. publikacji lub jego przedstawiciela

Pliki cookie

Podczas wizyty na stronie użytkownik automatycznie pobiera pliki cookie, które mogą być tymczasowo przechowywane na twardym dysku komputera. Pliki cookie pozwalają na identyfikację użytkownika oraz służą do zapisywania informacji dotyczących poruszania się użytkownika na stronie. Użytkownik potwierdza, że został poinformowany o plikach cookie i upoważnia Gerflor do ich stosowania. Pliki cookie można usunąć w opcjach systemu.
 

Ustawa o informatyce i wolności

Zgodnie z francuską ustawą o informatyce i wolności (Informatique and Liverté) z dnia 6 stycznia 1978 r. odwiedzający stronę mają prawo dostępu do danych osobowych i ich modyfikacji za pośrednictwem Gerflor. Wszelkie prośby w tym zakresie należy kierować na adres gerflor@gerflor.com.
Strona gerflor.com jest zarejestrowana we francuskiej Komisji ds. Informatyki i Wolności (CNIL) pod numerem 882927.
 

Ochrona danych osobowych

Gerflor dba o prywatność użytkowników swojej strony internetowej. Użytkownik podaje swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail), będąc w pełni świadomym celu podawania tych danych. Dane będą przechowywane przez ograniczony czas, mogą być także wykorzystywane ponownie wewnątrz Gerflor dla celów statystycznych lub marketingowych. Zbierane dane nie są przekazywane stronom trzecim.

 

Postępowania sądowe


Niniejsza strona internetowa powstała i jest zarządzana zgodnie z prawem francuskim. Wszelkie postępowania sądowe związane ze stroną lub wynikające z jej użytkowania są przeprowadzane przez sądy francuskie.

1. Identification of the company

 • Company name: GERFLOR
 • Limited company with the capital of: 1.932.385 €
 • Registration nb: Lyon n°726 580 152
 • Activity code: 2223 Z
 • Address of registered office: 50, cours de la République 69627 Villeurbanne Cedex - France
 • Tel nb: 33 (0)4 72 65 10 00
 • E-mail: gerflor@gerflor.com
 • Legal representative: Bertrand Chammas, Chairman & C.E.O.
 • Publication manager: Cyril Perrot, Group Digital & Services Marketing Manager

 

Warning

2. Site access

The user of this site admits having competences and means necessary to reach the known as site and to use it. Gerflor will be under no circumstances held responsible for the elements escaping its control and the possible damage which could be undergone by the technical equipment of the user and in particular, its computers, software, equipment networks or any other material used to reach the site and to use its services and information. One is reminded that the fact of reaching or of being maintained fraudulently in an information processing system, of blocking or of distorting the operation of such a system, to introduce or modify fraudulently data in an information processing system constitute offences liable to penal sanctions. The access to the gerflor.com site is free. The expenses of access, of use of the other or telecommunication networks are the responsibility of the user, according to methods operated by its access provider and operators of telecommunications.

 Intellectual property: Gerflor is owner, or holder of the rights, all the elements which make its site of which in particular data, drawings, graphs, photographs,... Any reproduction, representation or diffusion, total or partial, of the contents of this site by some process that it is, without the authorization and precondition of the Gerflor company are prohibited, and would constitute a counterfeit sanctioned by the L335-2 articles and following of the Code of the Intellectual Property. Marks of the editor of the site and his partners, as well as the logos being reproduced on this site are trade marks. Any reproduction total or partial of these marks or these logos, carried out starting from the elements of the site without the authorization and precondition of Gerflor is thus prohibited within the meaning of the L713-2 article of the Code of the Intellectual Property.

3. Site contents

Gerflor reserves the right to modify and/or correct, constantly and without notice the contents of its site. Moreover, Gerflor declines any responsibility in the event of delay, of error or omission as for the contents of the pages of the site just as in the event of interruption or of non-availability of the service for any reasons. Gerflor brings nevertheless all its efforts to ensure the exactitude of the whole information made available to the visitors of the site knowing that those can contain technical inaccuracies or typographical errors or even be incomplete. Consequently, Gerflor cannot be held responsible for any decision taken on the basis of information contained on the site, nor of the use which could be made of it by third party. The access to the products and services presented on the site can be the subject of restrictions with regard to certain countries. It thus rests on any interested person to check beforehand with Gerflor's general contact, if ihe is likely to have accesses to the products or services concerned.

4. Hypertext links

The gerflor.com site contains hypertext links giving access to third sites not belonging to the Gerflor company which, consequently, cannot be held responsible for the contents of these sites. The creation of hypertext links towards the gerflor.com site must make the object of an authorization and precondition of the Director of the Publication or its representative.

5. Cookies

The user is informed that at the time of his visits on the site, a “cookie” can settle automatically and be preserved temporarily in the memory or on his hard disk. A “cookie” is an element which does not make it possible to identify the user but is used to record information relating to user's navigation on the present Internet site. The users of the site admit being informed of this practice and authorize Gerflor to carry it. They will be able to delete this “cookie” via the parameters appearing within their system of navigation.

6. Law "IT and personal protection"

One is reminded that in accordance with the law Informatique and Liverté (IT and personal protection) of January 6, 1978, the visitors of the site have a right of access and of modification on the personal data which they can be led to communicate to Gerflor on the site. Any request relating to this right must be forwarded to: gerflor@gerflor.com.

Moreover the gerflor.com site is the subject of a registration with the French CNIL (Comission for IT & personal protection) - registration nb : 882927.

7. Protection of personal data

Gerflor is committed to respecting the private life of any user of its Internet site. The personal data (name, addresses, telephone, e-mail) are collected after being provided by the user in all knowledge of cause. These data will be stored for a limited duration and possibly re-used in-house by Gerflor for the purpose of statistics or marketing actions. The collected data will make in no case the object of transfers to organizations or companies third.

8. Litigations

This Internet site was conceived and is managed in the respect of the French law. Any litigation occuring with this site or resulting from its use will have to be arbitrated by the French courts.

This option will filter the result to display only products that are currently available in stock.